aru yi's username changes

    Changed from Aru Yi to aru yi